Sehari Sebuah Firman – Syrah Al Baqarah

innamaa harrama ‘alaykumu lmaytata waddama walahma lkhinziiri wamaa uhilla bihi lighayrillaahi famani idthurra ghayra baaghin walaaaadin falaa itsma ‘alayhi innallaaha ghafuurun rahiim

[2:173] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah108. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Leave a Reply