Sehari Sebuah Firman – Surah Al Baqarah

syahru ramadaanalladzii unzila fiihi lqur-aanu hudan linnaasi wabayyinaatin mina lhudaa walfurqaani faman syahida minkumu sysyahra falyashumhu waman kaana mariidhan aw ‘alaa safarin fa’iddatun min ayyaamin ukhara yuriidullaahu bikumu lyusra walaa yuriidu bikumu l’usra walitukmiluu l’iddata walitukabbiruullaaha ‘alaa maa hadaakum wala’allakum tasykuruun

[2:185] (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. breaking news Kenya - Trackback on 2016/09/16/ 20:06
  2. Grandeur Park Residences - Trackback on 2016/12/10/ 03:52