Sehari sebuah Firman- Surah al Baqarah

1

kutiba ‘alaykum idzaa hadhara ahadakumu lmawtu in taraka khayran lwashiyyatu lilwaalidayni wal-aqrabiina bilma’ruufi haqqan ‘alaa lmuttaqiin

[2:180] Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf112, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Leave a Reply