Sehari Sebuah Firman – Surah Al Baqarah

yaa ayyuhaalladziina aamanuu kutiba ‘alaykumu lqisasu fii lqatlaa lhurru bilhurri wal’abdu bil’abdi waluntsaa biluntsaa faman ‘ufiya lahu min akhiihi syay-un fattibaa‘un bilma’ruufi wa-adaaun ilayhi bi-ihsaanin dzaalika takhfiifun min rabbikum warahmatun famani i’tadaa ba’da dzaalika falahu ‘adzaabun liim

[2:178] Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih111.

{ Leave a Reply ? }

Leave a Reply

Pingback & Trackback

  1. how to increase your snapchat score fast - Trackback on 2017/01/24/ 16:37