SAW -TULISLAH (Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam)

Lebih sesuai ditulis Rasulullah ‘sallallaahu ‘alayhi wa sallam’ daripada SAW

Leave a Reply